ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА– 2018